Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności Nawrot Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Nawrot Sp. z o.o.
Administratorem Danych osobowych Klientów jest Nawrot Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 33B, 55-095 Mirków.
W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1000) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca(Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mailiod@nawrot.pllub drogą tradycyjną pisemną na adres korespondencyjny siedziby Spółki Nawrot z dopiskiem „IOD”.
Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku wypełniania przez Klienta formularza w celu: zapytania ofertowego, zakupu Produktów i usług Nawrot Sp. z o.o., zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, nie powinien odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Nawrot Sp. z o.o. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Nawrot Sp. z o.o.
Nawrot Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.

Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, a także że nie są przetwarzane dłużej, niż realizacja celów tego wymaga,
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
- przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
Nawrot Sp. z o.o. wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
Zakres przetwarzanych przez Nawrot sp. z o.o. danych osobowych obejmuje różne kategorii danych w zależności od celu przetwarzania. W związku z aktywnością na stronie www Administratora zakres zbieranych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane pojazdu (identyfikacyjne, eksploatacyjne), adres.
Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej oraz korzystania z formularzy kontaktowych, wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
- z użyciem plików Cookie - dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.nawrot.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
- z użyciem logów serwera - dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do www.nawrot.pl nastąpiło przez odnośnik (link) - adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.nawrot.pl

Podstawa i cel przetwarzania

Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Nawrot Sp. z o.o. może być:
- zgoda Klientów,
- konieczność realizacji umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia,
- szczególne przepisy prawa, które wymagają od Nawrot sp. z o.o przetwarzania danych osobowych,
- uzasadniony interes administratora.
Dane przetwarzane są w celu:
- umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
- realizacji zamówień na Produkty i usługi Nawrot Sp. z o.o.
- reakcji na informacje przesłane Nawrot Sp. z o.o. z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
- realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
- realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Nawrot Sp. z o.o. oraz Produktów i usług partnerów handlowych Nawrot Sp. z o.o., o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Nawrot Sp. z o.o.
Nawrot Sp. z o.o. może przekazywać zebrane dane osobowe, innym podmiotom, o ile ma do tego podstawę prawną (np. ubezpieczycielom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania)
Nawrot sp. z o. o. może również przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na jego zlecenie, w tym np. dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Nawrot sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo skontaktować się z Administratorem w celu wykonania swoich uprawnień dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Nawrot sp. z o.o., w tym:
- Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Obejmuje to także prawo do żądania kopii danych osobowych, które są przetwarzane;
- Sprostowania swoich danych osobowych, w tym uzupełniania niekompletnych danych w przypadku niedokładności danych;
- Usunięcia danych osobowych, jeśli nie istnieje już legalna podstawa do ich przetwarzania;
- Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli osoba sprzeciwia się przetwarzaniu;
- Żądania wydania i przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych);
- Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego oraz wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, jeśli osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji, która taki sprzeciw uzasadnia;
- Złożenia skargi do właściwego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Kontakt z Administratorem, celem wykonania praw może mieć miejsce w dowolnej formie, tj. elektronicznej, telefonicznej bądź w formie listownej.

Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:
- przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania,
- przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy i w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń z tą umową związanych,
- przetwarzanie na podstawie odrębnych przepisów, odbywa się w czasie wynikającym z tych przepisów.
Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.
Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.nawrot.pl i jej poddomen

Przeglądanie zawartości witryny internetowej, niepołączone z korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Administrator zbiera jedynie dane wskazane wyżej i donoszące się do aktywności użytkownika w sieci (logi, pliki cookies).

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularzy kontaktowych, dostępnych na stronie www.nawrot.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu złożenia oferty, w celach kontaktowych, marketingowych.

Otrzymywanie bezpłatnych newsletterów

Otrzymywanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Nawrot Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Nawrot Sp. z o.o.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.nawrot.pl.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka) w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony www.renault.pl oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań oraz dzięki nim zostaje zapamiętany wybrany przez Ciebie salon lub konfiguracja samochodu. Jesli się nie zgadzasz możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies. Polityka Prywatności